Imieniny: Bonifacego, Dobiesława, Macieja

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa drog gminnych na terenie gm Przeclaw 28 listopada 2019 15:18 1349
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa drog gminnych na terenie gm Przeclaw 20 listopada 2019 14:02 1284
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drog gminnych 31 października 2019 14:33 1363
4 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw 16 października 2019 12:50 1343
5 pdf SIWZ Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw 16 października 2019 12:50 1446
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 16 października 2019 12:50 1391
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 16 października 2019 12:50 1558
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 16 października 2019 12:50 1489
9 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 16 października 2019 12:50 1377
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 16 października 2019 12:50 1329
11 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 16 października 2019 12:50 1309
12 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy 16 października 2019 12:50 1404
13 rar Zalacznik Nr 8A Dokumentacja projektowa Przebudowa drog gminnych 16 października 2019 12:50 1399
14 rar Zalacznik Nr 8B Przedmiar robot 16 października 2019 12:50 1339
15 pdf Zalacznik Nr 8C Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 16 października 2019 12:50 1556