- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław

Udostępnij artykuł
[1]

Gmina Przecław: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa drog gminnych na terenie gm Przeclaw [2] 28 listopada 2019 15:18 2033
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa drog gminnych na terenie gm Przeclaw [3] 20 listopada 2019 14:02 1630
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drog gminnych [4] 31 października 2019 14:33 1732
4 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw [5] 16 października 2019 12:50 1917
5 pdf SIWZ Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw [6] 16 października 2019 12:50 1808
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [7] 16 października 2019 12:50 2036
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu [8] 16 października 2019 12:50 1846
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [9] 16 października 2019 12:50 1784
9 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [10] 16 października 2019 12:50 2072
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych [11] 16 października 2019 12:50 2015
11 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia [12] 16 października 2019 12:50 2007
12 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy [13] 16 października 2019 12:50 2012
13 rar Zalacznik Nr 8A Dokumentacja projektowa Przebudowa drog gminnych [14] 16 października 2019 12:50 1805
14 rar Zalacznik Nr 8B Przedmiar robot [15] 16 października 2019 12:50 1886
15 pdf Zalacznik Nr 8C Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót [16] 16 października 2019 12:50 1793