Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00098710/01 z dnia 2022-03-25


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą
techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Przebudowa drogi w Rzemieniu ... 9 stycznia 2023 15:37 74
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Przebudowa drogi w Rzemieniu ... 16 maja 2022 14:49 660
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Przebudowa drogi w Rzemieniu ... 6 maja 2022 09:36 689
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa drogi w Rzemieniu ... 14 kwietnia 2022 11:45 713
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drogi w Rzemieniu ... 14 kwietnia 2022 10:12 697
6 pdf Pytania i odpowiedzi Przebudowa drogi w Rzemieniu 04.04.2022 4 kwietnia 2022 13:05 774
7 pdf Ogloszenie Przebudowa drogi w Rzemieniu... 25 marca 2022 13:10 820
8 pdf SWZ Przebudowa drogi w Rzemieniu... podpisane 25 marca 2022 13:10 743
9 doc SWZ Przebudowa drogi w Rzemieniu... 25 marca 2022 13:10 774
10 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 25 marca 2022 13:10 873
11 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 25 marca 2022 13:10 819
12 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 25 marca 2022 13:10 849
13 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 25 marca 2022 13:10 876
14 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce 25 marca 2022 13:10 812
15 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Przebudowa drogi w Rzemieniu... 25 marca 2022 13:10 749
16 rar Zalacznik Nr 7A Przebudowa drogi w Rzemieniu 25 marca 2022 13:10 821
17 rar Zalacznik Nr 7B STWiORB Drogowa 25 marca 2022 13:10 920
18 rar Zalacznik Nr 7C Oswietlenie Rzemien 25 marca 2022 13:10 798
19 rar Zalacznik Nr 7D Zabezpieczenie kolizji z droga 25 marca 2022 13:10 785
20 rar Zalacznik Nr 7E STWiORB Elektryczna 25 marca 2022 13:10 887
21 rar Zalacznik Nr 7F Budowa kanalu technologicznego 25 marca 2022 13:10 892
22 rar Zalacznik Nr 7G STWiORB Kanal Technologiczny 25 marca 2022 13:10 921
23 rar Zalacznik Nr 7H Przedmiar robot 25 marca 2022 13:10 927
24 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 25 marca 2022 13:10 754