Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

GMINA PRZECŁAW

KILIŃSKIEGO 7

39-320 PRZECŁAW

 

                 Przecław dnia, 12.09.2019 IR.271.51.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowości Tuszyma
w km  0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do 0+889,60 wraz
z przebudową skrzyżowania na drodze 103515R

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowosci Tuszyma w km 0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do ... 15 października 2019 11:54 1367
2 pdf BIP Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowosci Tuszyma w km 0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do ... 4 października 2019 12:40 1319
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowosci Tuszyma w km 0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do ... 27 września 2019 11:49 1326
4 pdf Ogloszenie Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowosci Tuszyma w km 0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do ... 12 września 2019 14:02 1429
5 pdf SIWZ Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowosci Tuszyma w km 0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do ... 12 września 2019 14:02 1415
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 12 września 2019 14:02 1622
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 12 września 2019 14:02 1494
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 12 września 2019 14:02 1514
9 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 12 września 2019 14:03 1557
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 12 września 2019 14:03 1530
11 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 12 września 2019 14:03 1538
12 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy 12 września 2019 14:03 1630
13 rar Zalacznik Nr 8A Dokumentacja Przebudowa drogi gminnej nr 103516 R w km 0+016,50 12 września 2019 14:03 1679
14 rar Zalacznik Nr 8B Dokumentacja Przebudowa skrzyżowania dróg nr 103515R i 103516R 12 września 2019 14:03 1477
15 pdf Zalacznik Nr 8C Przedmiar robot Przebudowa drogi gminnej nr 103516 R w km 0+016,50 ... 12 września 2019 14:03 1470
16 pdf Zalacznik Nr 8D Przedmiar robot Przebudowa skrzyżowania dróg nr 103515R i 103516R ... 12 września 2019 14:03 1255
17 pdf Zalacznik Nr 8E Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 12 września 2019 14:03 1545