- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Gminy Przecław

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 573927-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

Gmina Przecław: Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych
Gminy Przecław

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty ubezpieczenie NNW dzieci i mlodziezy na 2019 [7] 17 lipca 2018 13:59 487
2 pdf F489 Informacja o otwarciu ofert [8] 25 czerwca 2018 14:15 515
3 pdf F536 Infromacja o zamieszczeniu ogłoszenia(4) [9] 15 czerwca 2018 21:01 435
4 pdf F492 SIWZ Przetarg nieograniczony NNW dzieci i młodzieży(2) [10] 15 czerwca 2018 09:59 524
5 pdf Ogłoszenie o zamówieniu(3) [11] 15 czerwca 2018 09:59 428