Imieniny: Agaty, Adelajdy

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 547816-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na
działkach nr ew. 1577,1578/1,1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.l
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) ….

Załączniki

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 24 maja 2018 13:13 1285
2 pdf Zawiadominie o wyniku postepowania Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich powtorzony 24 maja 2018 12:32 1252
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 8 maja 2018 11:25 1310
4 rar Zalacznik Nr 7B STWiOR Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 19 kwietnia 2018 12:59 1273
5 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 19 kwietnia 2018 12:59 1208
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 19 kwietnia 2018 12:59 1192
7 pdf Ogloszenie Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 19 kwietnia 2018 12:59 1253
8 rar Zalacznik Nr 7C Przedmiar robot Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 19 kwietnia 2018 12:59 1213
9 pdf SIWZ - Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 19 kwietnia 2018 12:59 1416
10 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 19 kwietnia 2018 12:59 1236
11 doc Zalacznik Nr 6 Wzor umowy 19 kwietnia 2018 12:59 1245
12 rar Zalacznik Nr 7A PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 19 kwietnia 2018 12:59 1198
13 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 19 kwietnia 2018 12:59 1137
14 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udzialu w postępowaniu 19 kwietnia 2018 12:59 1171