Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na
działkach nr ew. 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 538962-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 2/24
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przecław, krajowy numer identyfikacyjny 54412500000, ul. ul. Jana
Kilińskiego 7 , 39320 Przecław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 175 813 119, e-mail
dpas@przeclaw.org, faks 175 813 116.
Adres strony internetowej (URL): www.bipgminaprzeclaw.pl
Adres profilu nabywcy: REGON 690581927
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 3/24
Tak
www.bipgminaprzeclaw.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest dostarczenie lub przesyłanie ofert pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław w pokoju nr 10 – Sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 4/24
budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na działkach nr ew. 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości
Łączki Brzeskie cz.1
Numer referencyjny: UIOŚiGG.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
– określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy
lekcyjne na działkach nr ew. 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1”
Przebudowa i rozbudowa o łącznik komunikacyjny oraz przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku
szkoły o nowe klasy lekcyjne wg projektu budowlanego na terenie działek nr ew. gr. 1577, 1578/1,
1578/2, 2233 położonych w miejscowości Łączki Brzeskie, gmina Przecław, obręb ewidencyjny 65
Łączki Brzeskie. Budynek pełnił będzie funkcje jak dotychczas funkcję oświatową tj. będzie to budynek
szkoły podstawowej. Projektuje się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku od strony północnej,
co umożliwi zwiększenie liczby klas lekcyjnych. Rozbudowa i nadbudowa o dodatkową kondygnację
stanowią kontynuację zabudowy szkoły. Na istniejącym budynku szkoły projektuje się docieplenie dachu
i wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, docieplenie i wykonanie nowej elewacji,
wymianę ślusarki i stolarki. W stanie istniejącym budynek szkoły dwukondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, o bryle na rzucie prostopadłościanu. Dach płaski, dwuspadkowy o pochyleniu 20, kryty
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 5/24
papą na lepiku, elewacje wykończone tynkiem mineralnym. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej: ściany murowane; fundamenty, słupy, belki, wieńce, stropy – żelbetowe. Projektowana
rozbudowa, przebudowa i nadbudowa w systemie tradycyjnym. Ściany murowane z pustaków
ceramicznych. Fundamenty, słupy, wieńce i belki – żelbetowe. Strop wraz z ścianami piętra oparte na
belkach żelbetowych opartych na nowo projektowanych słupach żelbetowych. Projektowana nadbudowa
ma opierać się wyłącznie na nowej konstrukcji, nie dociążając istniejącej. Projektuje się dachy płaskie w
postaci płaskiego stropu docieplonego styropianem w spadku, krytego papą termozgrzewalną na zakład.
Strop nad parterem w części rozbudowy o sale lekcyjne oraz strop nad łącznikiem w postaci stropu
gęstożebrowego REI 30. Strop nad kotłownią REI60. Strop rozbudowy szkoły oparty na nowo
projektowanych belkach, tak aby nie dociążać istniejącej konstrukcji. Ściany piętra murowane na
wspornikach wyprowadzonych z belek nośnych, zgodnie ze szczegółami w dok. rysunkowej. W
rozbudowach projektuje się instalacje wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania i elektryczną
(oświetlenia, siły, odgromową). Dla całego budynku projektuje się nową instalację oświetlenia
awaryjnego. W ramach przetargu należy wykonać roboty budowlane przebudowy, nadbudowy i
rozbudowy budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne oraz roboty budowlane związane z dostosowaniem
istniejącej klatki schodowej do obowiązujących przepisów p.poż.: • Roboty rozbiórkowe w północnej
części parterowej istniejącego budynku wraz z przyległymi pomieszczeniami w budynku szkoły, • Roboty
ziemne i fundamentowe związane z rozbiórką budynku od strony północnej, • Wykonanie konstrukcji
parteru oraz stropu nad parterem, • Wykonanie konstrukcji piętra oraz stropu nad piętrem, • Wykonanie
dachu (attyki, kominy, docieplenie, pokrycie, rynny, rury spustowe, obróbki), • Roboty wykończeniowe
(podłoża, posadzki, tynki, malowanie, itd.), • Montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej (parapety,
osłony grzejnikowe), • Wykonanie elewacji (ocieplenie wraz z tynkami, obróbkami blacharskimi,
zadaszenie), • Roboty zewnętrzne, wykonanie chodnika, odbojów, • Instalacje sanitarne I Etap, •
Instalacje elektryczne I Etap, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: – Dokumentacja
projektowa: • PROJEKT BUDOLANY: Przebudowa i rozbudowa o łącznik komunikacyjny oraz
przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne, przebudowa klatki na
działkach nr 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie, jedn. ewid. 181107_5 Gmina
Przecław, obręb 65, Łączki Brzeskie, kat. obiektu IX – Załącznik nr 7A, • Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót: Przebudowa i rozbudowa o łącznik komunikacyjny oraz przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne, przebudowa klatki na działkach nr 1577,
1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie – Załącznik nr 7B, • Przedmiar robót: Przebudowa
i rozbudowa o łącznik komunikacyjny oraz przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe
klasy lekcyjne, przebudowa klatki na działkach nr 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki
Brzeskie – ETAP 1 – Załącznik nr 7C, Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 6/24
jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac
budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do
dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku
wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny
brak w przedmiarze robót wynikający z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W/w zakres robót Wykonawca może ująć jako
odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych
kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu
ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych
materiałów lub urządzeń lub rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót: a) Zamawiający, w przypadku
opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1, 3-5, 7-8 ustawy, wskazuje, że dopuszcza rozwiązanie
równoważne opisywanym w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, użytych materiałów, wyrobów
pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są równoważne z określonymi w dokumentacji projektowej.
Równoważność oznacza, że produkty powinny posiadać właściwości funkcjonalne i jakościowe takie
same lub nie gorsze niż określone w dokumentacji przetargowej, ale są jednocześnie oznaczone innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, b) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się
jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne lub też określone jest
pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie oferty
równoważnych pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych
niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej. W przypadku złożenia
oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego,
obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po
stronie Wykonawcy. Do oferty wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów
równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań
np. kart urządzeń, kart katalogowych, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty
techniczne, dokumentację techniczną rozruchową urządzeń (DTR), c) Za równoważny, pod względem
funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia,
Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę produkty, które posiadają równoważną pod
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 7/24
względem technicznym budowę i wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry
techniczne, co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia produkty o podanych parametrach
referencyjnych. d) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków
konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy
własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to, jako
rozwiązanie przykładowe i można zastosować rozwiązanie równoważne na przyjętych wyżej warunkach.
4. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów technicznych,
specyfikacji technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny
być ujęte w ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie
Zamawiającemu. 5. Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej
dokumentacji przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań
technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami. 6.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia
energii elektrycznej i wody. 7. Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie zabezpieczenie robót i
zaplanowanie robót, tak aby umożliwić zarówno funkcjonowanie szkoły jak i bezpieczne wykonywanie
robót budowlanych. 8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania do oddania obiektu wraz z
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy osoby wykonujące czynności opisane poniżej w ppkt 3 przy realizacji zamówienia. 1)
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca, w
terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników
przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą
wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. b) Wykonawca zobowiązany jest do
informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania
takiej zmiany. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w
liście pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia będą w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z
tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania
przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez
zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 8/24
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia. b) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel
Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy
uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób,
przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej
taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących
zatrudniania na podstawie umowy o pracę. d) Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania
Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za
każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ppkt 3. e)
Wykonawca, w trakcie jej realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się
przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby
będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę. f) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w
umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności
wymienione w poniżej w ppkt 3 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiązku. 3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Prace przy: robotach ziemnych i
rozbiórkowych, fundamentach, robotach murarskich, żelbetowych, dachu, robotach wykończeniowych,
robotach związanych z wykonywaniem elewacji, zagospodarowaniem terenu, robotach elektrycznych
wykonywanych na budowie związanych z: oświetleniem, instalacji piorunochronnej, instalacji c.o.,
instalacji sanitarnych.
II.5) Główny kod CPV: 45214210-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45223500-1
45262520-2
45261000-4
45421000-4
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 9/24
45400000-1
45430000-0
45410000-4
45310000-3
45100000-8
45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do: 31
sierpień 2018r. Za termin wykonania Zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano komisyjnego
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiór końcowy ma być bez uwag Zamawiającego tj.
wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do: 28 wrzesień 2018r.
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 10/24
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony: 1) Jeżeli Wykonawca wykaże się
doświadczeniem w wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji
budynków o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda z tych robót budowlanych. W
wykazie robót budowlanych należy podać: nazwę obiektu budowlanego, wartość wszystkich robót
budowlanych, datę wykonania zgodnie z protokołem odbioru, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; UWAGA: 1. Zamawiający zastrzega, iż na
potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie
minimum dwóch odrębnych zadań o zakresie opisanym powyżej. 2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na
podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni
spełniać warunek doświadczenia 2 robót budowlanych. Konieczność ich spełniania odnosi się do
konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 3. Wartości podane w dokumentach
potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
Wykonawca przelicza wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. 2)
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 11/24
poniższym wyszczególnieniem: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a
w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskazanych. b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskazanych. c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do
wyżej wskazanych. UWAGA: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden
wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako
całości, nie do jego poszczególnych członków. 2. Warunki udziału w postepowaniu dla wykonawców
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia: a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.1 pkt a
dotyczący posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni spełniać ci członkowie
konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia do której wykonania wymagane jest
posiadanie kompetencji lub uprawnień ustawowych. b) warunek udziału w postępowaniu, o których
mowa w ustępie w ust.1 pkt b winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci
wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego
poszczególnych członków. c) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w ust.1 pkt
c winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych
członków. d) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z
wykonawców samodzielnie. e) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 8 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z
wykonawców samodzielnie. f) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 12/24
potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
– wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Poleganie na potencjale innych
podmiotów. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4, 8. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1. 6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający
żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 13/24
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7) Zamawiający żąda od
wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
powyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia, wymienionych w rozdziale VII SIWZ. 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII SIWZ. 9)
Zamawiający żąda od wykonawcy, który podaje w swojej ofercie, że będzie korzystał z
podwykonawcy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia, wymienionych w rozdziale VII SIWZ. 4. Wykonawca, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do
wyżej wskazanych. b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskazanych. c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 14/24
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do
wyżej wskazanych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 15/24
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 5. wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa wyżej, lub oświadczenia są niekompletne,
zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 16/24
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W
wykazie robót budowlanych należy podać: nazwę obiektu budowlanego, wartość wszystkich robót
budowlanych, datę wykonania zgodnie z protokołem odbioru, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2)
pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do
niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); 3)
pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika – gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj
uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia – jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
powołuje się na zasoby innych podmiotów. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu. 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 17/24
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia. 8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu; Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
www.bipgminaprzeclaw.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, samodzielnie (bez
odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający dla zachowania terminu 3 dni dopuszcza
przesłanie oświadczenia najpierw w formie elektronicznej, a później niezwłoczne dostarczenie
Zamawiającemu w formie pisemnej w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 18/24
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 19/24
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 20/24
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 21/24
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 22/24
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 2) przedłużenie terminu
realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą
należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które
nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie
terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do
Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ
administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano
prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w
przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku
wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7A, 7B,
7C do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień
(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez
właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 23/24
zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik do
umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 6) konieczności wykonania robót zamiennych
(do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie
przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a
jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 7) zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 9) konieczności dokonania wymiany osób, o których
mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy. 2. Konieczność wykonania robót
zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materiały budowlane,
przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z
powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji
budowy zmienią się warunki techniczne wykonania, 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 3. Nie stanowi istotnej
zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami
umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy. 5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak
i Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed3f9fe7-0e16-4029-b1df-e7c65ef356c9 24/24
Data: 2018-04-17, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 1) W zakresie związanym z
przedmiotem zamówienia – Grzegorz Wilaszek tel. (0-17) 227 67 23; 2) W zakresie związanym z
realizacją procedury o udzielenie zamówienia oraz związanym z przedmiotem zamówienia – Dawid Pas
tel. (0-17) 227 67 24,
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o zmianie ogloszenia Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 19 kwietnia 2018 12:55 1513
2 pdf Ogloszenie o udzileniu zamowienia Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 19 kwietnia 2018 12:55 1478
3 pdf Zawiadominie o wyniku postepowania Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 18 kwietnia 2018 12:11 1497
4 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 17 kwietnia 2018 11:15 1440
5 rar Zalacznik Nr 7C Przedmiar robot Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 30 marca 2018 11:34 1484
6 rar Zalacznik Nr 7A PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 30 marca 2018 11:34 1475
7 doc Zalacznik Nr 6 Wzor umowy 30 marca 2018 11:34 1446
8 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 30 marca 2018 11:33 1452
9 pdf SIWZ - Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 30 marca 2018 11:33 1494
10 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 30 marca 2018 11:34 1478
11 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udzialu w postępowaniu 30 marca 2018 11:33 1383
12 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 30 marca 2018 11:33 1498
13 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 30 marca 2018 11:34 1432
14 rar Zalacznik Nr 7B STWiOR Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 30 marca 2018 11:34 1477
15 pdf Ogloszenie Przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly w Laczkach Brzeskich 30 marca 2018 11:33 1434