- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Udostępnij artykuł
[1]

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia kredyt 2018 [17] 17 lipca 2018 13:18 581
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty KREDYT 2018 [18] 3 lipca 2018 10:46 612
3 pdf Informacja z otwarcia ofert kredyt - BIP [19] 28 czerwca 2018 12:12 656
4 pdf Zalacznik Nr 1 RIO Opinia w sprawie budzetu gminy 2017 [20] 26 czerwca 2018 08:04 595
5 pdf Zalacznik Nr 3 RIO Opinia kredyt Gmina Przeclaw [21] 26 czerwca 2018 08:04 572
6 pdf Zalacznik Nr 2 RIO Opinia o mozliwosci sfinansowania budzetu 2018 [22] 26 czerwca 2018 08:04 1074
7 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 26.06.2018 [23] 26 czerwca 2018 08:04 603
8 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udzialu w postępowaniu [24] 19 czerwca 2018 11:28 530
9 pdf SIWZ - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego [25] 19 czerwca 2018 11:27 522
10 rar Zalacznik nr 5 Dokumenty finansowe zamawiajacego [26] 19 czerwca 2018 11:28 557
11 pdf Ogloszenie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego [27] 19 czerwca 2018 11:27 570
12 pdf Zalacznik Nr 4 Harmonogram splat kredytu [28] 19 czerwca 2018 11:28 621
13 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [29] 19 czerwca 2018 11:28 559
14 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [30] 19 czerwca 2018 11:28 538
15 doc Zalacznik Nr 6 Wzor umowy [31] 19 czerwca 2018 11:28 559