Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie gmina Przecław – postępowanie powtórzone


  Ogłoszenie nr 2023/BZP 00558449 z dnia 2023-12-18


  Ogłoszenie o zamówieniu
  Roboty budowlane
  Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina
  Przecław – postępowanie powtórzone


  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
  1.5.2.) Miejscowość: Przecław
  1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
  1.5.4.) Województwo: podkarpackie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
  1.5.7.) Numer telefonu: (017) 227 67 10
  1.5.8.) Numer faksu: (017) 58 13 116
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
  terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

  ........

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 411
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-12-18 13:55:47 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-12-18 13:55:47 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra