Imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044119/01 z dnia 2021-04-30


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa drogi – ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do km
0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: (017) 58 13 119
1.5.8.) Numer faksu: (017) 58 13 116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... 21 czerwca 2021 16:28 100
2 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... 7 czerwca 2021 11:59 209
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... 21 maja 2021 12:48 273
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... 21 maja 2021 10:42 270
5 pdf Pytania i odpowiedzi Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... z dnia 18.05.2021 18 maja 2021 14:32 272
6 pdf Ogloszenie Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... 30 kwietnia 2021 10:30 310
7 pdf SWZ Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... podpisane 30 kwietnia 2021 10:30 299
8 pdf SWZ Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... 30 kwietnia 2021 10:31 276
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 30 kwietnia 2021 10:31 284
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 30 kwietnia 2021 10:31 268
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa 30 kwietnia 2021 10:31 262
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 30 kwietnia 2021 10:31 288
13 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce 30 kwietnia 2021 10:31 267
14 pdf Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... 30 kwietnia 2021 10:31 277
15 rar Zalacznik Nr 7A Projekt Budowlany - Zielona 30 kwietnia 2021 10:32 399
16 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot - Zielona 30 kwietnia 2021 10:32 350
17 rar Zalacznik Nr 7C Projekt Wykonawczy - Zielona 30 kwietnia 2021 10:33 386
18 rar Zalacznik Nr 7D Projekt Stalej Organizacji Ruch - ul. Zielona 30 kwietnia 2021 10:33 318
19 rar Zalacznik Nr 7E STWiORB - ul. Zielona 30 kwietnia 2021 10:33 316
20 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 30 kwietnia 2021 10:33 285