- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Rozbudowa i przebudowa drogi – ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do km 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego)

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044119/01 z dnia 2021-04-30


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa drogi – ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do km
0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: (017) 58 13 119
1.5.8.) Numer faksu: (017) 58 13 116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... [2] 11 stycznia 2022 14:10 4
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... [3] 21 czerwca 2021 16:28 151
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... [4] 7 czerwca 2021 11:59 265
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... [5] 21 maja 2021 12:48 328
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... [6] 21 maja 2021 10:42 329
6 pdf Pytania i odpowiedzi Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... z dnia 18.05.2021 [7] 18 maja 2021 14:32 317
7 pdf Ogloszenie Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... [8] 30 kwietnia 2021 10:30 376
8 pdf SWZ Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... podpisane [9] 30 kwietnia 2021 10:30 362
9 pdf SWZ Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... [10] 30 kwietnia 2021 10:31 345
10 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [11] 30 kwietnia 2021 10:31 340
11 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post [12] 30 kwietnia 2021 10:31 333
12 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa [13] 30 kwietnia 2021 10:31 330
13 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych [14] 30 kwietnia 2021 10:31 367
14 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce [15] 30 kwietnia 2021 10:31 325
15 pdf Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej ... [16] 30 kwietnia 2021 10:31 344
16 rar Zalacznik Nr 7A Projekt Budowlany - Zielona [17] 30 kwietnia 2021 10:32 502
17 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot - Zielona [18] 30 kwietnia 2021 10:32 444
18 rar Zalacznik Nr 7C Projekt Wykonawczy - Zielona [19] 30 kwietnia 2021 10:33 496
19 rar Zalacznik Nr 7D Projekt Stalej Organizacji Ruch - ul. Zielona [20] 30 kwietnia 2021 10:33 412
20 rar Zalacznik Nr 7E STWiORB - ul. Zielona [21] 30 kwietnia 2021 10:33 404
21 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania [22] 30 kwietnia 2021 10:33 346