Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Statut

Udostępnij artykuł

UCHWAŁA NR XLIV/379/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Przecław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1 ) uchwala się, co następuje:

Statut Gminy Przecław
DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut Gminy Przecław, zwany w treści Statutu „Statutem Gminy”, stanowi o ustroju Gminy Przecław, jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Statut Gminy określa w szczególności:
1) organizację wewnętrzną organów gminy;
2) tryb pracy organów gminy;
3) zasady tworzenia i działania klubów radnych;
4) zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej;
5) zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji;
6) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;
7) zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady miejskiej;
8) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
9) zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.
§ 2. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przecław;
2) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Przecław;
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Przecławiu;
4) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu;
5) Przewodniczącym obrad – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej prowadzącego sesję Rady;
6) Komisji rady – należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej w Przecławiu;
7) Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Przecławiu;
8) Komisji skarg, wniosków i petycji – należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Przecławiu;
9) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Przecławia;
10) Urzędzie Miejskim – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przecławiu;
11) ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.).

DZIAŁ II.
Organizacja wewnętrzna organów Gminy
Rozdział 1.
Rada Miejska
Oddział 1.
Postanowienia ogólne

§ 3. 1. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
2. Rada Miejska działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.
§ 4. 1. Rada Miejska wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej organizuje pracę Rady Miejskiej oraz prowadzi jej obrady, a w przypadku jego nieobecności obowiązki te wykonuje właściwy wiceprzewodniczący .
Oddział 2.
Radni Rady Miejskiej
§ 5. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub radnych rozpoczyna działalność z chwilą podania przez osobę reprezentującą klub lub osobę upoważnioną przez klub informacji na sesji Rady Miejskiej lub na piśmie złożonym do Przewodniczącego Rady o składzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.
3. Wystąpienie radnego z klubu radnych następuje z chwilą jednostronnego oświadczenia woli radnego o wystąpieniu z klubu lub oświadczenia woli o niewyrażeniu zgody na przyjęte przez klub zasady reprezentacji klubu.
§ 6. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej ustala, w porozumieniu z Burmistrzem, zasady odbywania w Urzędzie Miejskim bezpośrednich spotkań mieszkańców Gminy z radnymi.
2. Zasady spotkań radnych z mieszkańcami w Urzędzie Miejskim powinny uwzględniać ochronę danych osobowych mieszkańców.
§ 7. Przewodniczący Rady może wydać polecenie służbowe pracownikowi Urzędu Miejskiego wykonującemu zadania organizacyjne, prawne lub inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, komisji rady i radnych, aby interpelacje i zapytania złożone na piśmie przez radnego w Urzędzie Miejskim przekazywał niezwłocznie, w jego imieniu, Burmistrzowi.
§ 8. 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada Miejska może powołać doraźną komisję rady do zbadania okoliczności sprawy.
2. Komisja rady, o której mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia oraz wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady oraz na sesji Rady Miejskiej.
3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Miejska winna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 9. Radny, w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w związku z udziałem w pracach organów gminy, okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie zawierające określenie terminu odbycia sesji Rady Miejskiej lub posiedzenia komisji rady, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji rady.
§ 10. Radny otrzymuje podpisany przez Przewodniczącego Rady dokument potwierdzający pełnienie funkcji radnego – identyfikator.

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf STATUT GMINY PRZECŁAW 22 stycznia 2019 11:36 11476