Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych

Gminy Przecław
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przetarg nieograniczony NNW dzieci i młodzieży 9 września 2019 09:37 1412
2 pdf Ogłoszenie o wynikach postępowania 27 czerwca 2019 12:16 1395
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przetarg nieograniczony NNW dzieci i młodzieży 17 czerwca 2019 14:01 1390
4 pdf SIWZ Przetarg nieograniczony NNW dzieci i młodzieży 6 czerwca 2019 14:09 1428
5 pdf Ogłoszenie o zamówieniu 6 czerwca 2019 14:09 1476