Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00204148 z dnia 2022-06-10


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem 9 stycznia 2023 16:00 90
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem 29 sierpnia 2022 19:46 271
3 pdf Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert 8 sierpnia 2022 12:51 324
4 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem 15 lipca 2022 10:31 370
5 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem 23 czerwca 2022 13:44 398
6 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem 23 czerwca 2022 10:22 394
7 pdf Pytania i odpowiedzi Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem 14.06.2022 14 czerwca 2022 13:41 474
8 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 10 czerwca 2022 13:52 398
9 doc Zalacznik Nr 7 Szczegolowa oferta techniczna proponowanego laptopa 10 czerwca 2022 13:52 426
10 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem 10 czerwca 2022 13:52 443
11 doc Zalacznik Nr 5 Minimalne parametry urzadzen - laptopa 10 czerwca 2022 13:52 432
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych dostaw 10 czerwca 2022 13:52 415
13 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 10 czerwca 2022 13:52 393
14 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 10 czerwca 2022 13:52 394
15 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 10 czerwca 2022 13:52 403
16 pdf SWZ Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem 10 czerwca 2022 13:52 435
17 pdf SWZ Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem podpisane 10 czerwca 2022 13:52 411
18 pdf Ogloszenie Zakup laptopow wraz z oprogramowaniem 10 czerwca 2022 13:52 429