Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Polska-Przecław: Usługi udzielania kredytu 2022/S 136-389509


Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Przecław

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927

Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7

Miejscowość: Przecław

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 39-320

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dawid Pas

E-mail: dpas@przeclaw.org

Tel.:  +48 175813116

Faks:  +48 175813116 Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/

I.3)   Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)   Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Numer referencyjny: IR.271.58.2022

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego... 28 września 2022 13:57 91
2 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego... 23 sierpnia 2022 13:45 171
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego... 12 września 2022 12:08 117
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 23 sierpnia 2022 10:06 181
5 pdf Pytania i odpowiedzi Kredyt 16.08.2022 16 sierpnia 2022 13:52 186
6 pdf Pytania i odpowiedzi Kredyt 12.08.2022 12 sierpnia 2022 12:43 197
7 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy zmieniony 12 sierpnia 2022 12:43 180
8 pdf Ogloszenie o zamowieniu Zaciągnięcie kredytu długoterminowego... 18 lipca 2022 13:52 204
9 pdf SWZ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego... podpisane 18 lipca 2022 13:53 212
10 pdf SWZ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego... 18 lipca 2022 13:54 204
11 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 18 lipca 2022 13:55 216
12 pdf Zalacznik Nr 2 Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo) 18 lipca 2022 13:55 242
13 xml Zalacznik Nr 2a JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml 18 lipca 2022 13:56 259
14 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 18 lipca 2022 13:56 226
15 doc Zalacznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ 18 lipca 2022 13:56 229
16 doc Zalacznik Nr 5 Harmonogram splat kredytu 18 lipca 2022 13:56 237
17 rar Zalacznik nr 6 Dokumenty finansowe zamawiajacego 18 lipca 2022 13:56 254
18 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy 18 lipca 2022 13:56 217
19 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 18 lipca 2022 13:56 219