Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Polska-Przecław: Usługi udzielania kredytu 2022/S 136-389509


Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Przecław

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927

Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7

Miejscowość: Przecław

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 39-320

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dawid Pas

E-mail: dpas@przeclaw.org

Tel.:  +48 175813116

Faks:  +48 175813116 Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/

I.3)   Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)   Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Numer referencyjny: IR.271.58.2022