Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00525149/01 z dnia 2022-12-30


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły Podstawowej w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu w 2023 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o zmianie ogloszenia o wyniku postepowania - Zakup i Dostawa oleju opalowego lekkiego w 2023 r 1 lutego 2023 15:07 177
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Zakup i Dostawa oleju opalowego lekkiego w 2023 r. 1 lutego 2023 15:07 176
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Zakup i Dostawa oleju opalowego lekkiego w 2023 r 18 stycznia 2023 14:27 202
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Zakup i Dostawa oleju opalowego lekkiego w 2023 r 10 stycznia 2023 11:35 207
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Zakup i Dostawa oleju opalowego lekkiego w 2023 r 10 stycznia 2023 10:18 201
6 pdf Ogloszenie Zakup i Dostawa oleju opalowego lekkiego w 2023 r 30 grudnia 2022 11:55 219
7 pdf SWZ Zakup i Dostawa oleju opalowego lekkiego w 2023 r ...podpisane 30 grudnia 2022 11:55 185
8 pdf SWZ Zakup i Dostawa oleju opalowego lekkiego w 2023 r 30 grudnia 2022 11:55 212
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 30 grudnia 2022 11:55 211
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 30 grudnia 2022 11:55 202
11 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 30 grudnia 2022 11:55 196
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych dostaw 30 grudnia 2022 11:55 201
13 doc Zalacznik Nr 5 Wzór umowy Dostawa oleju opalowego lekkiego w 2023r 30 grudnia 2022 11:55 209
14 doc Zalacznik Nr 6 ID postepowania 30 grudnia 2022 11:55 210