Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00120876/01 z dnia 2022-04-13


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TUSZYMIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690391010
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Tuszyma 769
1.5.2.) Miejscowość: Tuszyma
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-321
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 513085660
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Stowarzyszenie
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Zapobieganie pożarom

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Tuszyma 24 maja 2022 13:26 729
2 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Tuszyma 5 maja 2022 14:53 799
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Tuszyma 22 kwietnia 2022 11:36 824
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Tuszyma (1) 22 kwietnia 2022 10:47 773
5 pdf Zmiana SWZ Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Tuszyma 20.04.2022 20 kwietnia 2022 13:06 795
6 pdf Ogloszenie Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Tuszyma 13 kwietnia 2022 17:50 883
7 pdf SWZ Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Tuszyma ......podpisane 13 kwietnia 2022 17:50 719
8 pdf SWZ Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Tuszyma 13 kwietnia 2022 17:50 840
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 13 kwietnia 2022 17:50 825
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 13 kwietnia 2022 17:50 824
11 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 13 kwietnia 2022 17:50 805
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych dostaw 13 kwietnia 2022 17:50 814
13 doc Zalacznik Nr 5 Wymagania techniczne dla sredniego samochodu ratowniczo -gasniczego dla OSP Tuszyma 13 kwietnia 2022 17:50 899
14 doc Zalacznik Nr 6 Szczegolowa oferta techniczna dla sredniego samochodu ratowniczo -gasniczego dla OSP Tuszyma 13 kwietnia 2022 17:50 856
15 doc Zalacznik Nr 7 Projekt Umowy Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Tuszyma 13 kwietnia 2022 17:50 832
16 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 13 kwietnia 2022 17:50 842