- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu poprzez budowę placu zabaw

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00086161/01 z dnia 2021-06-17


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu
poprzez budowę placu zabaw


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116,
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania Zwiększenie liczby miejsc opieki ... [2] 26 sierpnia 2021 09:45 9
2 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Zwiększenie liczby miejsc opieki ... [3] 28 lipca 2021 10:30 14
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Zwiększenie liczby miejsc opieki ... [4] 2 lipca 2021 15:00 53
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Zwiększenie liczby miejsc opieki ... [5] 2 lipca 2021 10:34 47
5 pdf Pytania i odpowiedzi Zwiększenie liczby miejsc opieki ... z dnia 29.06.2021 [6] 29 czerwca 2021 10:19 32
6 pdf Ogloszenie Zwiększenie liczby miejsc opieki ... [7] 17 czerwca 2021 13:22 58
7 pdf SWZ Zwiększenie liczby miejsc opieki ... podpisane [8] 17 czerwca 2021 13:22 61
8 pdf SWZ Zwiększenie liczby miejsc opieki ... [9] 17 czerwca 2021 13:22 55
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [10] 17 czerwca 2021 13:22 46
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post [11] 17 czerwca 2021 13:22 39
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa [12] 17 czerwca 2021 13:22 45
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych [13] 17 czerwca 2021 13:22 43
13 doc Zalacznik Nr 5 Minimalne parametry Wielofunkcyjnego zestawu zabawowego [14] 17 czerwca 2021 13:22 56
14 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Zwiększenie liczby miejsc opieki ... [15] 17 czerwca 2021 13:22 45
15 rar Zalacznik Nr 7A Projekt Budowa placu zabaw przy Zlobku [16] 17 czerwca 2021 13:22 85
16 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot [17] 17 czerwca 2021 13:22 61
17 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania [18] 17 czerwca 2021 13:22 42