Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00204148 z dnia 2022-06-10


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCYCzytaj więcej…Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00190677/01 z dnia 2022-06-02


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i
elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00120876/01 z dnia 2022-04-13


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Czytaj więcej…Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00098710/01 z dnia 2022-03-25


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą
techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00

Czytaj więcej…Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przecławiu o planowanych dyżurach

Udostępnij artykuł

W związku ze znoszeniem obostrzeń epidemicznych, wracają dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przecławiu.

W najbliższych 4 miesiącach Przewodnicząca będzie dostępna dla mieszkańców w każdy 2-gi  czwartek miesiąca – tj.  10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 8 czerwca  w godzinach od 13:00.

Biuro RadyUsługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00061580 z dnia 2022-02-18


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY PRZECŁAW


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

Czytaj więcej…Ubezpieczenie komunikacyjne dla Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00037988/01 z dnia 2022-01-27


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie komunikacyjne dla Gminy PrzecławCzytaj więcej…Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły Podstawowej w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu w 2022 roku

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00309077/01 z dnia 2021-12-10


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły Podstawowej w
Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu w 2022 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2022r.

Udostępnij artykuł

Dz.U./S S211
29/10/2021
554028-2021-PL


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554028-2021:TEXT:PL:HTML
Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami
2021/S 211-554028
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Czytaj więcej…Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00206408/01 z dnia 2021-10-05


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…Czytaj więcej…